مهاجرت از طریق تولد به یونان

سختگیری یونان در زمینه تابعیت تولد بسیار کم است، این کشور سیستم خاک را به عنوان سیستم اصلی تابعیت در نظر داشته است و سیستم خون به صورت فرعی اعمال می شود.

در این روش فرزند شما در خاک یونان متولد می شود نیاز است که گواهی تولد وی در ثبت احوال این کشور تکمیل شود و در آن نام و نام خانوادگی و ساعت و تاریخ محل ولادت نیز قید شده باشد. در این زمینه نیازی نیست که مادر و پدر فرزند نیز از تبعه یونان باشند اما وضعیت اقامت مادر باید عنوان شود. در صورتی که همه چیز توسط شهرداری تأیید شد می تواند خود را در قدمی تابعیت یونان ببیند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top