اشتباهات گرامری رایج در ایلتس

استاد حمیدی در قالب 2 جمله 2 فرم  اشتباه رایج ایلتس را  در این مقاله بدین گونه برای شما  تشریح میکند

استاد حمیدی این اشتباه رایج  در ایلتس را بدینگونه معرفی میکند 

1-Spending on salaries rose.while spending on resources fell.

2-spendinding saiaries rose.wherease,spending on  resources fell.

1-spending on salaries rose,while spending on resources fell.

2-spending on salaries rose,whereas spending on resources  fell.

Tip:the word ^while^  incorrectly between two simple sentences.the  correct version is a complex sentence.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top