لیست دانشگاه های مورد قبول وزارت علوم در یونان 2020 - 2021

لیست دانشگاه های مورد قبول وزارت علوم در یونان 2020 - 2021 که در 3 گروه ممتاز (الف)،گروه خوب (ب) و گروه متوسط (ج) قرار دارند.

 گروه الف (ممتاز)

 1. Aristotle University of Thessaloniki
 2. National and Kapodistrian University of Athens
 3. National Technical University of Athens
 4. University of Crete
 5. University of Ioannina

(گروه ب (خوب

 1. Athens University of Economics and Business
 2. Democritus University of Thrace
 3. University of the Aegean
 4. University of Patras
 5. University of Thessaly

(گروه ج (متوسط

 1. Agricultural University of Athens
 2. Harokopio University of Athens
 3. Ionian University
 4. Technological Educational Institute of Crete
 5. Technical University of Crete
 6. University of Macedonia
 7. University of Piraeus
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top